İnfaz ve Koruma Memurları Paylaşım Forumu Portal
Portal
06-29-2022, 01:46 PM
Yorumlar : 0 • Okunma : 211
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından Aile Birliği Mazereti nedeniyle atama planmasının ikinci duyurusu 27/06/2022 tarihinde aşağıdaki şekliyle duyurusu yapılmıştır. "Ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan personelin Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği gereğince kurumlar arası aile birliği mazereti nedeniyle naklen atanma/yerleştirilme taleplerinin değerlendirilmesi düşünülmektedir.
Bu itibarla, personelin 01-08 Temmuz 2022 tarihleri arasında taleplerini Norm ve Atama Sistemi (NAS) üzerinden göndermeleri gerekmektedir. Başvurular NAS üzerinden alınacak ancak değerlendirmeler puana göre değil mazeret durumuna göre yapılacaktır. Sistem üzerinden gönderilmeyen hiçbir talep dikkate alınmayacaktır.
Bu kapsamda ceza infaz kurumları ile denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan personel, eşinin çalıştığı yerdeki veya yakınındaki bir kuruma naklen atanma/yerleştirilme talebinde bulunabilecektir.
AİLE BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA YAPILAN NAKLEN ATANMA ESASLARI
1. Aday memur olup olmadığına bakılmaksızın 01/09/2022 tarihi itibarıyla görev yapılan adalet komisyonu yetki alanı içerisinde fiilen 1 (bir) yıllık hizmet süresini doldurmuş olmak (sözleşmeli pozisyonda geçen süreler hesaba katılacak; askerlik, görevden uzaklaştırma durumunda ve aylıksız izinde geçirilen sürelerin tamamı ile hastalık raporlarının 3 (üç) aydan fazlası hesaba katılmayacaktır) gerekmektedir.
2. Görev yapılan yere atanmadan/yerleştirilmeden önce var olan bir mazerete dayalı olarak naklen atanma/yerleştirilme talebinde bulunulamayacaktır.
3. Aile birliği mazeretine dayanarak naklen atama/yerleştirme, memurun;
a) Kamu personeli olan eşinin (güncel çalışma/görev belgesini ibraz etmesi koşuluyla) kurum içi yer değiştirme suretiyle atanma imkânının olmaması veya mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması durumunda eşinin bulunduğu yere,
b) Eşlerin her ikisinin de Bakanlık merkez veya taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşlarında çalışıyor olması halinde (güncel çalışma/görev belgesini ibraz etmesi koşuluyla) daha fazla hizmet ihtiyacının bulunduğu yere,
c) Eşinin farklı kurumda çalışıyor olması ve görev yaptığı kurumun öncelikli hizmet ihtiyacının gerekli koordinasyon sağlanmak suretiyle Bakanlıkça tespiti halinde eşinin görev yaptığı kurumun hizmet ihtiyacının bulunduğu yere,
d) Kamu personeli olmayan eşinin talep edilen yerde son başvuru tarihi olan 08 Temmuz 2022 tarihi itibarıyla son 2 (iki) yıl içinde 360 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde (eşine ait güncel tarihli çalışma/görev belgesi ve sosyal güvenlik hizmet döküm evrakını ibraz etmesi koşuluyla) bu durumda olan eşin bulunduğu yere,
e) Milletvekili, belediye başkanı, muhtar veya noter olan eşlerinin bulunduğu yere atanması suretiyle yapılabilir.
4. Aile birliği mazeretine dayanarak naklen atanma/yerleştirilme isteğinde bulunan personelin,
a) Eşinin kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanların kamu personeli olarak çalıştığına,
b) Eşi kamu personeli olmayanların 08 Temmuz 2022 tarihi itibarıyla son 2 (iki) yıl içinde 360 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle,
* Eşinin kendisine ait iş yeri bulunanların, söz konusu iş yerinin faaliyette olduğuna ve zorunlu sigortasının yatırıldığına dair belgeler ile vergi levhasını ibraz etmeleri,
** Bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışanların ya da üçüncü fıkranın (e) bendinde sayılan görevlerde bulunanların, söz konusu görevde bulunduklarına ilişkin belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir.
Eksik veya okunaksız belgeyle başvuru yapanların talepleri değerlendirmede kesinlikle dikkate alınmayacaktır.
Ayrıca, ilan tarihi ile başvuru tarihi arasında istenilen belgelerin temin edilebilmesi için makul ve yeterli sürenin bulunduğu dikkate alınarak; eksik belgesi olan ilgilinin başvuru süresi sonunda belge ibraz etmesi de kabul edilmeyecektir.
Aile birliği mazereti nedeniyle atananlar/yerleştirilenler göreve başladıkları tarihten itibaren 1 (bir) yıl süre geçmedikçe aile birliği mazereti nedeniyle yeniden atanamazlar/yerleştirilemezler.
5. Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle başka kadrolara atananlar 2 (iki) yıl süreyle başka yere naklen atanamazlar.
6. Sözleşmeli personelin aile birliği mazeretine dayalı yer değişikliği talebinde bulunabilmesi için fiilen en az 1 (bir) yıl çalışmış olması, talep edilen yerde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyonun bulunması gerekmektedir.
7. Eşlerin birbirlerine tabi olmasında sırasıyla; yönetici kadrosunda bulunmayanlar yönetici kadrosunda bulunanlara, kadrolu olan personel sözleşmeli olan personele tabi olacak şekilde değerlendirilecektir. (Örneğin; eşlerden birisi kadrolu infaz ve koruma memuru diğeri sözleşmeli infaz ve koruma memuru ise kadrolu infaz ve koruma memurunun sözleşmeli infaz ve koruma memuru olan eşinin yanına atanma talebinde bulunması gerekmektedir.)
8. Ceza infaz kurumlarında görev yapan personelden sadece infaz ve koruma memuru, psikolog, sosyal çalışmacı, öğretmen unvanlı kadrolu personel başka yer denetimli serbestlik müdürlüklerini tercih edebileceklerdir. Bu kapsamda kurumsal ihtiyaçlar dikkate alınarak denetimli serbestlik müdürlüklerinde çalışan personelin ceza infaz kurumuna veya ceza infaz kurumunda çalışan personelin ise denetimli serbestlik müdürlüklerine atamaları yapılabilecektir.
9. Halen denetimli serbestlik müdürlüklerinde çalışıp da dört yıllık lisans mezunu olmayan infaz ve koruma memurları da başka yer denetimli serbestlik müdürlüklerini tercih edemeyeceklerdir. Bu durumda olan personel de birinci paragraftaki genel ilkeye tabi olarak sadece ceza infaz kurumlarını tercih edebileceklerdir. Denetimli serbestlik müdürlüklerini tercih etmeleri durumunda koşulları varsa talep ettiği yerdeki ceza infaz kurumlarına ataması yapılacaktır.
10. Sistem üzerinden en fazla beş tercih yapılabilecektir. Tercihlerde beş yer belirtme mecburiyeti bulunmamaktadır. Komisyon içi tercih yapılmayacak olup, komisyon içi ceza infaz kurumu veya denetimli serbestlik müdürlüğünün tercih edilmesi halinde atama/yerleştirilme yapılmayacaktır. Ayrıca, tercih edilen ceza infaz kurumu veya denetimli serbestlik müdürlüğü ile aynı yerleşim yerinde başka bir ceza infaz kurumu veya denetimli serbestlik müdürlüğü var ise ihtiyaç durumuna göre personelin ataması/yerleştirilmesi talep ettiği kurumun dışındaki bir kuruma yapılabilecektir (Örneğin: Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumunu tercih eden personelin ataması/yerleştirilmesi Sincan 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna yapılabilecektir.) Tercihlerin sistem üzerinden nasıl yapılacağına ilişkin usul ve esasları ekran çıktıları ile birlikte gösteren doküman ilan ekinde yer almaktadır. (EK-1)
11. 2021 yılı eylül dönemi ve 2022 yılı şubat dönemi aile birliği mazeret atama planlamaları kapsamında ceza infaz kurumlarına ve denetimli serbestlik müdürlüklerine ataması/yerleştirilmesi veya görevlendirilmesi yapılan personel, 2022 yılında hizmete açılması planlanan ceza infaz kurumlarına ataması/yerleştirilmesi veya görevlendirilmesi yapılan personel ile 2022 yılı isteğe bağlı personel atama planlaması kapsamında atanma/yerleştirilmeleri yapılan personel; 2022 yılı eylül dönemi aile birliği mazereti planlaması kapsamında atanma/yerleştirilme talebinde bulunamayacaklardır.
12. Tercihler başvuru süresinin son gününe kadar silinebilecek ve istenildiği takdirde yeniden talepte bulunulabilecektir. Ancak, başvuru süresi bittikten sonra tercihlerden vazgeçilemeyecek ve atamalar/yerleştirmeler gerçekleştikten sonra atama işleminden feragat talepleri kesinlikle kabul edilmeyecektir. Bu itibarla tercihlerin özenli bir biçimde yapılması ve sisteme işlenmesi önem arz etmektedir.
13. Eksik veya okunaksız belgeyle başvuru yapanların başvuruları, fiziki olarak gönderilen talepler ile UYAP ortamından gönderilse dahi 01-08 Temmuz 2022 tarihleri dışında yapılan talepler değerlendirmede dikkate alınmayacaktır.
14. Aile birliği mazereti şartlarını taşımadığı halde veya aile birliği mazereti dışında eğitim, can güvenliği, sağlık gibi mazeretlerle başvuru yapanların talepleri dikkate alınmayacağı gibi ilgililerin taleplerine cevap da verilmeyecektir.

 AİLE BİRLİĞİ MAZERETİYLE NAKLEN ATAMALARDA İSTENECEK BELGELER
1. Eşine ait en geç başvuru tarihinin son günü (08 Temmuz 2022) tarihli olacak şekilde çalışma/görev belgesi (eşinin görevinin, görev yerinin ve hangi tarihten itibaren bu yerde çalıştığı bilgisinin belgede açıkça yer alması gerekmektedir),
2. Eşinin çalıştığı meslek veya kurum itibarıyla kendisinin bulunduğu yere veya yakınındaki bir bölgeye atanmasına imkân bulunmadığına dair belge;
3. Kamu personeli olmayan eş için ise, talep edilen yerde eşinin 08 Temmuz 2022 tarihi itibarıyla son 2 (iki) yıl içinde 360 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak halen çalıştığına ve iş yerinin halen faaliyette olduğuna dair belge ya da milletvekili, belediye başkanı veya muhtar veya noter görevinde bulunduğuna ilişkin güncel tarihli belge,
MAHALLİNDE YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER
1. NAS, UYAP’ta kayıtlı veriler üzerinden değerlendirme yaptığından; öncelikle UYAP kayıtlarının komisyonlar, ilgililer ve kurum personel birimlerince kontrol edilerek, personelin özlük bilgilerinin (daha önce çalıştığı kurumlar da dahil olmak üzere ayrılış ve başlayış tarihleri, öğrenim bilgileri, aile fert bilgileri, personelin eşlerinin görev yaptığı kurum ve unvan bilgileri, telefon ve adres bilgileri, e-posta adresleri, geçici görev bilgileri, teknisyen branş bilgileri, ceza bilgileri ve eksik bulunan tüm bilgilerin) güncellenmesi ve eksik olan verilerin ivedilikle tamamlanması gerekmektedir. Aksi takdirde mevcut bilgilere itibar edilerek atama gerçekleştirilecektir. Bu nedenle atanma talebinde bulunacak personelin kendi özlük ekranları ile ilgili bilgileri kontrol etmesi sürecin işleyişi açısından önem arz etmektedir.
2. Aile birliği mazereti nedeniyle atanma/yerleştirilme talebinde bulunacak personelin; UYAP-Personel Uygulamaları/Personel İşlemleri/CTE Atanma Talep Formunu kendi kullanıcı adı ve şifreleri ile girmek suretiyle elektronik ortamda doldurmaları ve aile birliği nedeniyle naklen atamalarda/yerleştirilmelerde istenen belgelerini eklemek suretiyle 01-08 Temmuz 2022 tarihleri arasında UYAP üzerinden başvurularını yapmaları gerekmektedir.
3. Başvuru ve evrak ekleme işlemleri tamamlandıktan sonra "Kaydet" butonuna basılarak evrakın kaydedilmesi, "Kaydet" butonuna bastıktan sonra ise ekrana gelecek olan "Atanma Talep Formu"nda bilgilerin ve tercihlerin kontrolünün yapılması ve "Onayla" sekmesini seçtikten sonra "Evet" diyerek işlemin tamamlanması başvuruların Norm ve Atama Sistemine gönderilebilmesi için önem arz etmektedir. 4. Atanma/yerleştirilme talebinde bulunacak personel UYAP üzerinden kendi kullanıcı adı ve şifreleri ile girmek suretiyle talepte bulunacağından; şifresi olmayan personelin kurumlarında bulunan Bilgi İşlem Birimi aracılığı ile şifre talep formunu doldurarak UYAP şifrelerini temin etmeleri gerekmektedir. " denilmiştir.

Aile Birliği Mazeret Ataması Nasıl Yapılır - Resimli Anlatım
06-21-2022, 09:37 PM
Yorumlar : 0 • Okunma : 215
"2022 Yılı Yaz Kararnamesi kapsamında; Ceza infaz kurumu birinci ve ikinci müdürleri ile denetimli serbestlik müdürü ve müdür yardımcılarının naklen atama çalışmaları tamamlanmıştır.

Bu kapsamda naklen atanma talebi uygun görülen veya re’sen değerlendirilen müdürlere dair liste ekte mevcuttur.

Listede ismi bulunmayanların talebi uygun görülmemiştir.


Ataması yapılan tüm müdürlerimize yeni görev yerlerinde başarılar dileriz.

Ataması yapılan müdürlerin ayrılış tarihleri bilahare bildirilecektir." denilmiştir.

2022 Yılı DS Müdürü ile Cezaevi Müdürü ve 2. Müdür Naklen Atama Sonuçları Açıklandı
06-21-2022, 09:31 PM
Yorumlar : 0 • Okunma : 232
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü duyurusunu 28 Şubat 2022 tarihinde yaptığı Bakanlık ve Komisyon atamalı personelin isteğe bağlı ve mazerete tayin sonuçlarını gün itibariyle açıkladı. Yapılan açıklamada aşağıdaki ifadelere yer verilmiştir.  Ataması yapılan personel arkadaşlarımıza yeni görev yerlerinde başarılar dileriz.
"Genel Müdürlüğümüz tarafından 2022 yılı isteğe bağlı atama talepleriyle ilgili Norm ve Atama Sistemi (NAS) çalışmaları personelimizin isteğe bağlı yer değişiklikleri hizmet puanları ve tercih sırasına göre kurum birinci ve ikinci müdürleri, denetimli serbestlik müdürleri ve denetimli serbestlik müdür yardımcıları hariç Bakanlık ve komisyon atamalı personelin atamaları/yerleştirilmeleri Norm ve Atama Sistemi üzerinden otomatik olarak gerçekleştirilmiştir.

Bir ceza infaz kurumu ya da denetimli serbestlik müdürlüğüne isteğe bağlı olarak atanabilecek toplam personel sayısı her bir unvan için ayrı ayrı o kurum için tahsis edilen norma göre belirlenmiştir.          
Aile bütünlüğünün bozulmaması için yer değişikliği isteme hakkını elde eden ve her ikisi de kurum personeli olan eşlerin birbirlerine tabi olmasında; yönetici kadrosunda bulunmayanlar yönetici kadrosunda bulunanlara, kadrolu olan personel sözleşmeli olan personele, puanı yüksek olan personel düşük olana tabidir ilkesi benimsenmiştir. Eğer tabi olunan personelin sistem tarafından ataması yapılmamışsa diğer eşin de ataması yapılmamıştır.
            
Atama sonuçları, personelimizin çalıştığı kurum, atandığı kurum ve atamaya esas puanını gösterecek şekilde ilan edilmiştir.

[b]Ataması yapılan personelin atamalarına dair tebligat ile görevlerinden ayrılış tarihleri bilahare bildirilecektir. Tebligat işlemleri yapılıncaya kadar ataması/yerleştirilmesi yapılan personelin kesinlikle ayrılış işlemlerinin yapılmaması gerekmektedir.[/b]

Tüm personelimize yeni görev yerlerinde başarılar dileriz." denilmiştir.



EK-1 BAKANLIK ATAMALI PERSONELİN ATAMA SONUÇLARI
EK-2 KOMİSYON ATAMALI PERSONELİN ATAMA SONUÇLARI
EK-3 AİLE BİRLİĞİ MAZERETİ İLE ATANANLAR
06-07-2022, 04:52 PM
Yorumlar : 0 • Okunma : 241
Özellikle son dönemlerde yaşanan hayat pahalılığı nedeniyle icralık duruma düşen kişi sayısı çok fazla arttı. 
Sizin veya herhangi bir iş arkadaşınız hakkında icra müzekkeresi nedeniyle idari soruşturma başlatıldığında mutlaka bilinmesi gereken çok önemli bir husus var.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 125/B-k maddesinde "Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmak" hükmü yer almaktadır. 

İcra nedeniyle başlatılan soruşturmaya esas olan kanun maddesi kapsamında ceza verilebilmesi ancak kasten bir borcun ödenmemesi halinde söz konusu olabilir. Her borç için disiplin soruşturması açılabilir ancak her borç için ceza verilemez. Soruşturma evresinde bu hususun araştırılarak somut delillere dayandırılması, kast fiili araştırılmalı ve varlığı kesin olarak saptandıktan sonra bu doğrultuda hareket edilmesi gerekmektedir. 

Danıştay 12 Dairesinin 2011/2521 ve 2014/9072 K numaralı ilamında “Dosyanın incelenmesinden; davacı hakkında 657 sayılı Kanun’un125/B-(k) maddesi uyarınca işlem tesis edilmiş olup; ilgili memura 657 sayılı Kanun’un birinci fıkrasının © bendine göre aylıktan kesme cezası verilmesinde üzerine atılı disiplin suçunun oluşması yönünden kast unsurunun varlığı öngörülmüş iken, madde kapsamında yer alan fiilin kasıtlı olarak işlendiğini gösterecek nitelikte, davacının borcunu ödeme imkanı bulunmasına rağmen ödemediği yönünde bir tespit yapılmadan hakkında tesis edilen disiplin cezasında hukuka uyarlık bulunmadığına” karar verilmiş...
04-20-2022, 04:13 PM
Yorumlar : 0 • Okunma : 663
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 01 Mart 2022 tarihinde duyurusunu yaptığı 5455 sözleşmeli personel alımı ilanı ile 4415'i erkek, 601'i kadın olmak üzere toplamda 5016 infaz ve koruma memuru alınacağı duyurulmuştu. Aradan geçen 1,5 aylık süreden sonra 2022 Nisan ayı itibariyle sonuçlar sınavı yapacak ağır ceza adliye web siteleri üzerinden açıklanmıştır. Açıklanan puanlarda kpss taban puanları tek tek incelediğimizde kimisinde net bir bilgi olmayışı, kimisinde de 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu nedeniyle TC kimlik numarası girilerek öğrenilebildiği için tamamına erişme imkanımız olmadı ama zamanla edindiğimiz bilgiler doğrultusunda da kpss taban puan listesi güncellenecektir. Aşağıya Erkek ve Bayan İnfaz ve Koruma Memurları için hazırladığımız kpss taban puan listemizi paylaşıyoruz.Ayrıca geniş çaplı olarak incelemek isteyenler ve diğer ünvanlar içinde hazırladığımız kpss taban puanları merak edenler için forum listemize müsait bir zamanda eklenecektir.
2022 Yılı Erkek İnfaz ve Koruma Memuru Kpss Taban Puan Listesi
[Resim: 2022_YYlY_Erkek_Ynfaz_ve_Koruma_Memuru_A...istesi.png]
2022 Yılı Kadın İnfaz ve Koruma Memuru Kpss Taban Puan Listesi
[Resim: 2022_YYlY_KadYn_Ynfaz_ve_Koruma_Memuru_A...istesi.jpg]
Sıralamaya giren infaz ve koruma memuru adayları için adliye web siteleri aracılığı ile boy - kilo ölçümünün ne zaman yapılacağına dair planlamalar yapılmış olup adayların boy - kilo ölçümüne giderken nelere dikkat edeceğine dair bilgiler paylaşılmıştır. Adayların boy ve kilo ölçümlerini kolay bi şekilde yapabilmeleri için hazırlamış olduğumuz infaz ve koruma memurluğu boy-kilo aracı ile boy ve kilonuzun bu aşamayı geçebilmek için yeterliliğini rahatlıkla kontrol edebilirsiniz. Aşağıdaki hareketli görsel vasıtasıyla gideceğiniz sayfa da boy ve kilonuzu gerekli yerlere girerek sonuca ulaşabilirsiniz.

[Resim: ikm_boy_kilo_testi.gif]
03-17-2022, 08:18 PM
Yorumlar : 0 • Okunma : 884
Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği ile Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği hükümleri gereğince, Eylül 2021-Şubat 2022 döneminde teorik ve uygulamalı eğitimlerini başarıyla tamamlayan idare memuru öğrencilerinin atanmak istediği kurumlara ilişkin tercih listeleri Ek-1'de, tercih dilekçesi örneği Ek-2'de sunulmuştur.
Ek-1 tercih listesi A sütununda yer alan ceza infaz kurumlarından yanında (*) işareti bulunan ceza infaz kurumlarının inşaatları henüz tamamlanmamıştır. Bu kurumları tercih edecek olan adayların atamaları, B sütununda yer alan ceza infaz kurumuna yapılacaktır. Ceza infaz kurumlarının inşaatlarının tamamlanmasına müteakip adayların naklen atamaları gerçekleştirilecektir. Erkek ve kadın adaylar için kontenjanlar ayrı ayrı (Erkek 217, Kadın 87 kontenjan) belirlenmiştir. Adayların tercih yaparken bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

İdare memuru öğrencilerinin yerleştirme işlemleri mezuniyet puanları esas alınarak en yüksek puanlı adaydan başlamak suretiyle tercih sırasına göre yapılacaktır.  Adayların belirlenen kontenjanları sınırsız tercih etme hakkı bulunmaktadır. Tercihine yerleşemeyen adayların yerleştirme işlemleri re'sen yapılacaktır. Adaylar, mezuniyet başarı sıralamasını aşağıda yer alan sorgu ekranından öğrenebilecektir. 

Adayların, tercih dilekçelerini ikamet ettiği yer Cumhuriyet Başsavcılığı Bakanlık Muhabere Büroları aracılığıyla, [b]24.03.2022[/b] tarihi mesai bitimine kadar öncelikle UYAP üzerinden göndermeleri, ardından fiziki dilekçelerin posta yoluyla Hacı Bayram Mahallesi Agâh Efendi Caddesi No:70/1 Altındağ/ ANKARA adresine gönderilmesi (posta gönderim masrafları adaylardan alınacaktır)  gerekmektedir.

Ek-1 Tercih Listesi
EK-2 Tercih Dilekçesi
03-14-2022, 08:55 AM
Yorumlar : 0 • Okunma : 648
Genel Müdürlüğümüz bünyesinde hizmet veren ceza infaz kurumlarında münhal bulunan 75 kurum ikinci müdürü, 150 idare memuru, 300 infaz ve koruma başmemuru ve 60 sayman unvanlarına görevde yükselme suretiyle, öğretmen unvanlı 250 kadroya unvan değişikliği suretiyle atama yapılmak üzere sınav ilanı 31.05.2021 tarihinde yayınlanmıştır.

Liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmetin gerekleri ve personel planlaması esas alınarak 28.10.2005 tarih ve 25980 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği çerçevesinde; Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı’nın yazılı sınavı Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ANKÜSEM) tarafından 04.09.2021 tarihinde, sözlü mülakat sınavı ise Genel Müdürlüğümüz tarafından 08.11.2021-17.02.2022 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.


Sınav Sonuçlarının Açklanması ve Başarı Sıralamas

Adayların başarı puanı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin 14. Maddesinde yer alan hüküm doğrultusunda tespit edilmiş olup en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenmiştir. Başarılı/başarısız olan adaylara ilişkin bilgiler, aşağıda yer alan sonuç sorgulama ekranında yer almaktadır.


İlgililer, başarı sıralamasının Genel Müdürlük internet sitesinde yayınlanmasından itibaren beş (5) iş günü içerisinde yazılı olarak (18.03.2022 tarihine kadar), yazılı sınav kuruluna itiraz edebilecektir. Sınav kurulu bu itirazları, beş (5) iş günü içerisinde sonuçlandırarak ilgilisine tebliğ edecektir. İtiraz üzerine verilen kararlar idari yönden kesindir.

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Suretiyle Atama İşlemleri

Atanmaya hak kazanan personel, başarı listesinin kesinleşmesinden sonra, tercihleri alınmak suretiyle puan sıralamasına göre atama işlemleri yapılacaktır. Tercih alınması ve diğer işlemlere ilişkin duyuru Genel Müdürlüğümüz internet sitesinden bilahare duyurulacaktır.


Bilgi İçin: Personel Planlama ve İstihdam Bürosu – 0312 507 04 00 - 0312 507 04 01
03-01-2022, 02:42 PM
Yorumlar : 0 • Okunma : 1871
CTE 2022 Yılı 5.455 Personel Alımında Hangi İl Sınav Merkezi İçin Başvuru Yapacaksınız? Anket !

Konu altına 2020 KPSS puanlarınızı  yazabilir, Geçmiş yıllardaki deneyimlerinizi ve merak ettiğiniz konulara dair sorularınızı bizlere yöneltebilirsiniz.
03-01-2022, 02:15 PM
Yorumlar : 0 • Okunma : 633
CTE 2022 Yılında Psikolog, Öğretmen, Sosyal Çalışmacı, Veteriner, Mühendis ve Fizyoterapist Kadroları için Toplamda 108 Personel Alacağını Duyurdu
Haberin Detaylarına Ulaşmak İçin Tıklayınız
03-01-2022, 01:51 PM
Yorumlar : 0 • Okunma : 676
CTE 2022 Yılı 5.455 Sözleşmeli Personel ( İnfaz ve Koruma Memuru, Cezaevi Katibi, Hemşire, Teknisyen, Şoför, Aşçı ve Kaloriferci ) Alımı Başvuruları Başladı.

Haberin Detaylarına Ulaşmak İçin Tıklayınız